Mijn favorieten

Privacy Hypotheken

Privacyverklaring
van Ginkel en van Bemmelen Hypotheken

 
Van Ginkel en van Bemmelen hypotheken respecteert de privacy van haar prospects, klanten, ex-klanten en gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacy verklaring leest u hoe wij om gaan met uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 
Wat is verwerken?
Van Ginkel en van Bemmelen Hypotheken verwerkt uw persoongegevens in het kader van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een overeenkomst welke wij met u hebben. Daarnaast zijn wij vanuit wet- en regelgeving verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Zodra wij aanvangen met onze dienstverlening aan u, en u aan ons persoonsgegevens verstrekt zullen wij deze verwerken in onze systemen.
 
Waarvoor gebruiken wij uw gegevens:
* om te adviseren en bemiddelen bij het afsluiten van hypotheken, kredieten en verzekeringen.
 * om uw en onze risico’s te beoordelen
* om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en om medewerking aan toezichthouders te kunnen verlenen
*om te zorgen dat de financiële sector veilig en betrouwbaar blijft en om uw en onze belangen te beschermen, bijvoorbeeld als het gaat om fraudebestrijding en –onderzoek. 
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?
* Uw contactgegevens (zoals: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer)
* Uw identificatiegegevens (zoals: Burger Service Nummer, ID-nummer, geboortedatum, geslacht, kopie van identiteitsbewijzen)
* Uw financiële gegevens (zoals: over leningen, onroerend goed, inkomen, financiële verplichtingen, bankrekeningen)
* Gegevens van het onderpand van uw hypotheek (zoals marktwaarde, taxatierapport)
* Overige gegevens die van belang zijn (zoals: beroep of onderneming, burgerlijke staat en gezinssamenstelling, contractgegevens)
* Contactmomenten (zoals: brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen)
 
 
 
 
 
 
Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens? 
Wij gebruiken uw gegevens om een analyse van uw financiële situatie te maken. Wij gebruiken uw gegevens voor doorgifte aan, controle bij, en uitwisseling met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële dienst.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
 
Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen door het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen. Zo proberen wij het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te houden. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact met ons opnemen..
 
Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw gegevens zo lang als we ze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze verwerken, zo lang als we ze moeten bewaren van de wet en zolang als we ze mogen bewaren voor vorderingen (tot de eventuele vordering is verjaard) waartegen we ons moeten kunnen verweren. De bewaartermijn kan per doel verschillen.
 
Wat doen wij met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn?
Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd . Anonimiseren houdt in dat uw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken, zodat niemand nog kan zien dat het over u gaat.
 
 Welke rechten heeft u?
* Inzage: U hebt het recht op inzage van uw persoonsgegevens
* Correctie: U kunt ons vragen om onjuistheden in uw persoonsgegevens te laten corrigeren.
* Verwijderen: U kunt ons vragen om persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te verwijderen. Wij zullen in dat geval redelijke stappen nemen om andere verwerkers die namens ons de persoonsgegevens verwerken op de hoogte te stellen dat u hebt verzocht om verwijdering van koppelingen naar en kopieën van uw persoonsgegevens.
* Intrekking toestemming: Waar u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken kunt u uw toestemming intrekken, waardoor wij de persoonsgegevens waarvoor de toestemming gold, niet meer verwerken.
* Een klacht indienen: U kunt een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Bij de uitoefening van deze rechten kunnen er uitzonderingen van toepassing zijn, waardoor u bepaalde rechten niet in alle gevallen kunt uitoefenen.
 
 
Cookie policy
Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Dit bestand kan niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren. U kunt het opslaan van cookies weigeren door het aanpassen van de instellingen van uw browser. Een aantal mogelijkheden van deze website is bij weigering van cookies niet bruikbaar. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.
 
Onze contactgegevens 
Van Ginkel en van Bemmelen Hypotheken
Boompjesgoed 16
3901 MJ Veenendaal
0318-529919
hypotheken@ginkelbemmelen.nl
www.ginkelbemmelen.nl

Wijziging van deze Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor  dit Privacyverklaring aanpassen.
 

Aangenaam: Úw makelaar

Hypotheken Neem Contact Op

Woning van de maand